ALLMIZ chłodnia

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW/POŚREDNIKÓW W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY KONTRAKTACYJNEJ/HANDLOWEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ALLMIZ Sp. z o.o.
ul. Stawska 231,
08-530 Dęblin,
tel. 81 883 25 29.
adres e-mail: deblin@allmiz.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy kontraktacyjnej/handlowej a w szczególności w związku z:

  • Przyjęciem i magazynowaniem surowca
  • Kontrolą jakości
  • Rozpatrywaniem reklamacji
  • Rozliczeniami finansowymi
  • Kontrolami organów państwowych
  • Analizami i zestawieniami statystycznymi
  • Zawieraniem umów z Agencją Rynku Rolnego
  • Działaniami logistycznymi 


Informujemy również, że Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z niej wynikające. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy kontraktacyjnej/handlowej. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy. Pana/Pani dane nie będą rozpowszechniane do Państw trzecich ani udostępniane innym podmiotom bez Państwa wyraźnej zgody.

Dane osobowe mogą zostać przekazane:
naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) i innym odbiorcom, czyli podmiotom, z
którymi współpracujemy na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (firma
świadcząca usługi informatyczne w celu modernizacji oprogramowań magazynowych,
rozliczeniowych, statystycznych, analitycznych, logistycznych, firma zajmująca się profesjonalnie
niszczeniem dokumentacji).


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych –


Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86


Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Copyright 2021 Allmiz Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja Agencja Reklamowa FIGARO